Pri nákupe nad 60 Eur doprava zdarma.

Obchodné podmienky

1. Základní údaje o prodávajícím

 

Prodávající:

Hanhart Morkovice s.r.o.,  Nádražní 453,  768 33 Morkovice, Česká republika, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19672

Prodávající je plátcem DPH.

IČ: 60755962

DIČ  CZ60755962

(dále jen "prodávající")

Kontaktní údaje:

Telefon:+420 573 370 131

FAX:+420 573 380 438

Email: porkert@hanhart.cz

 

1.  Obecná ujednání

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

Kupující - spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

2. Objednávka zboží

K objednání kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží.

Před potvrzením objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně přepravného a balného, a kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě dotazu kupujícího. Zboží, u kterého není možnost  "přidat do košíku", není skladem.

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému prodávajícího, ale jde o emailem zaslané potvrzení označené jako " potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky prodávajícím, kdy si prodávající a kupující potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Zrušení objednávky

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

3. Informace pro spotřebitele

 

Spotřebitelská smlouva

 

Ujednání toho článku upravují práva a povinnosti smluvních stran pouze v případě, že je kupujícím spotřebitel ve smyslu ust. § 1810 ObčZ (k tomu viz výše).

 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 

Odstoupení od smlouvy

 

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným či komunikačním způsobem, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

 

Odstoupit od smlouvy lze prostřednictvím tohoto Formuláře pro odstoupení smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího za vracené zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Náklady na přepravu vraceného zboží nese kupující. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží poškozeno nebo zničeno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání prodávajícího nebo pro jeho osobu,

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

Informace pro spotřebitele před uzavřením smlouvy

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené výše či korespondenčně prostřednictvím pošty. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, případně prostřednictvím pošty na adresu sdělenou pro tyto účely kupujícím.

 

Zboží, které prodávající nabízí kupujícím k prodeji je blíže specifikováno na internetových stránkách prodávajícího www.mlynky-porkert.cz, včetně popisu hlavních vlastností prodávaných výrobků. Na zmíněných webových stránkách jsou taktéž uvedeny ceny prodávaného zboží. Informace o způsobu platby, způsobu dodání zboží a stanovení výše nákladů za jeho dodání jsou uvedeny v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

 

Vzhledem k tomu, že při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu nedochází k písemnému vyhotovení smlouvy, není písemné vyhotovení u prodávajícího ukládáno a nelze tedy k němu kupujícímu zajistit přístup.

 

Práva z vadného plnění

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v záruční době uvedené níže v těchto obchodních podmínkách. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

4. Zaslání zboží

Zboží je zasíláno prostřednictvím smluvního přepravce prodávajícího. Kupující si musí vybrat jednu variantu z nabídky. 

 

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

 

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající, a to na území České republiky a Slovenska. Náklady na dopravu zboží se liší dle hmotnosti zboží. Hmotnost je uvedena u každého druhu zboží. Maximální hmotnost jedné zásilky je 50 kg. Objednávku lze odeslat i v případě, že výsledná hmotnost bude vyšší než 50 kg. Následně bude kupující kontaktován referentem a bude mu sdělena příslušná cena za přepravu objednaného zboží a zasláno potvrzení objednávky s již domluvenou cenou. K objednávce nad 1 500 Kč, je doprava zdarma.

 

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zboží je možné uhradit dobírkou a některou z online platebních metod. Číslo účtu na které budou peněžní prostředky připsány je 107-3596950237/0100 pro platby v CZK a 107-3597130257/0100 pro platby v EUR.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku.

 

Převzetí zboží

Prodávající doporučuje kupujícímu prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, prodávající doporučuje sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky. Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

 

Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím

Další komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak. V této souvislosti je kupující povinen z důvodu snadnější identifikace obchodního případu uvádět číslo potvrzení objednávky.

 

Vrácení zboží

Zboží je možné vrátit v nepoškozeném stavu, v originálním kompletním balení, prostřednictví smluvní kurýrní služby zdarma, v zákonem dané lhůtě.

 

4. Záruční podmínky a reklamace

Na případnou reklamaci zboží se vztahující příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména pak § 2161 až § 2174.

 

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Jako záruční list slouží daňový doklad - faktura.

Záruční doba se poskytuje na dobu 2 let, pakliže není jinak uvedeno. 

Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené obvyklým užíváním, případně na další případy uvedené v § 2167 občanského zákoníku. Technicko-kvalitativní prvky RKS Porkert  jsou uvedeny na konci těchto obchodních podmínek.

 

Postup reklamace

Vyřizování reklamací kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené výše či korespondenčně prostřednictvím pošty. Informaci o vyřízení reklamace kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího, případně prostřednictvím pošty na adresu sdělenou pro tyto účely kupujícím. Kupujícímu prodávající obratem zašle informace o dalším postupu. Prodávající doporučuje zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

 

Vyřízení reklamace

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci uplatněné spotřebitelem ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího telefonicky či emailem.

 

6. Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, tzv.GDPR (anglicky General Data Protection Regulation),

 

Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR

 • Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

 • Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

 • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

 • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem).

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.  Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.mlynky-porkert.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Prodávající prohlašuje, že balení zboží splňuje veškeré podmínky stanovené zák. č. 477/2001 Sb. o obalech v aktuálním znění a za obaly byl uhrazen servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obal. odpadu.Cookies
Tento e-shop a partneri potrebujú Váš súhlas na využitie jednotlivých dát, aby Vám okrem iného mohli ukazovať informácie týkajúce sa Vašich záujmov. Súhlas udelíte kliknutím na políčko „Súhlasím“.